NL Nederlands

Rebor B.V. Algemene voorwaarden

Rebor BV is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 14091885.

Afnemers van Rebor BV kunnen uitsluitend personen zijn die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Rebor BV zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Andere voorwaarden en/of bepalingen zullen nimmer worden geaccepteerd.

2. Overeenkomsten

2.1 Rebor BV  is slechts gebonden aan een overeenkomst indien zij een factuur aan de afnemer zendt en deze door de afnemer is voldaan conform de gestelde betalingstermijn vermeldt op de factuur.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De door Rebor BV  geoffreerde of gefactureerde prijzen betreffen slechts de in de offerte of factuur gemelde zaken. Kosten van vervoer en andere bijkomende kosten worden door Rebor BV gefactureerd tegen de door Rebor BV betaalde kostprijs.

3.2 Door Rebor BV geoffreerde of gefactureerde prijzen zijn onderhevig aan wijziging van externe factoren waar Rebor BV  geen zeggenschap over heeft. Prijsverhogingen daarmee verband houdend worden doorberekend indien tussen datum der overeenkomst en datum der levering meer dan een maand is verstreken of zal verstrijken.

3.3 Betalingen zijn slechts bevrijdend indien zij zijn gedaan door middel van bijschrijving op het bankrekeningnummer met tenaamstelling zoals is vermeld op onze factuur.

3.4 Elke factuur van Rebor BV  dient binnen de op de factuur aangegeven dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij op de factuur anders overeengekomen.

3.5 Bij niet tijdige betaling conform de op de factuur aangegeven termijn is afnemer in gebreke en is Rebor B.V. gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken.

3.6 Betaling is verschuldigd zonder enige korting of verrekening.

3.7 Indien afnemer niet tijdig betaalt, is Rebor BV  gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van afnemer. Zij belopen tenminste 15% van het factuurbedrag verhoogd met de vervallen rente.

4. Levering, overmacht

4.1 Rebor BV houdt zelf geen tot slechts beperkte voorraden aan. Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief en nimmer bindend. Naast overmacht zoals bedoeld in de Wet vormen niet tijdige of niet correcte levering door Rebor BV ’s leveranciers of vervoerders overmacht aan de zijde van Rebor BV.

4.2 Als overmacht uit welke oorzaak dan ook langer duurt dan vier weken bij standaard producten en zes weken bij "klant specifieke producten" na de indicatief aangegeven levertijd op het moment van ontvangst van de betaling, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met betrekking tot de nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Afnemer heeft dit recht slechts nadat hij Rebor BV  heeft gesommeerd tot nakoming en een redelijke termijn daarvoor heeft gesteld welke voor de fabrikant van de te leveren of geleverde producten of diensten ook realistisch is.

4.3 Levering vindt slechts plaats na betaling van al het door afnemer aan Rebor BV verschuldigde tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Overgang van risicoaansprakelijkheid

5.1 Het risico gaat over op afnemer zodra de zending is overgedragen aan de persoon of onderneming die het vervoer van de zending verzorgt of wanneer de goederen ons of een ander magazijn verlaten voor verzending.

5.2 Indien geleverd wordt dient de afnemer aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Als op de locatie van aflevering de afnemer niet aanwezig is, kan het materiaal op het afleveradres mogen worden achtergelaten voor rekening en risico van afnemer.

5.3 Indien de materialen niet gelost kunnen worden, i.v.m. het niet vooraf aangeven dat speciale voorzienningen nodig zijn zoals laadlift en dergelijke en de goederen retour genomen worden, zullen de additionele kosten ten koste van de afnemer zijn.

5.4 De afnemer dient bij ontvangst van de geleverde goederen de verpakking en producten te controleren op juistheid, aantal en beschadigingen en bij afwijkingen dit direct te vermelden op de leverbon van de (nog) aanwezige transporteur en direct aan Rebor B.V. te melden onderbouwd met foto's. 

6. Garantie, aansprakelijkheid

6.1 De fabrikant van de producten die onderwerp zijn van de overeenkomst of daarmee verband houden is, met uitsluiting van Rebor BV, aansprakelijk voor de geleverde producten. Op de geleverde producten wordt uitsluitend door de fabrikant garantie verleend. De tekst van deze garanties, indien voorhanden, wordt op verzoek van de Klant door Rebor B.V. aan de Klant verstrekt.  Ook indien de fabrikant geen of onvoldoende garantie verleent, is Rebor BV  niet aansprakelijk.

6.2 In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele visuele gebreken die enkel betrekking hebben op de esthetische aspecten van de producten, netwerkfouten, netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internet installatie van de klant, schade aan producten door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vak- kundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, diefstal, molest en/of het aangebracht hebben van een verandering aan de producten.

6.3 Fabrieksgaranties kunnen alleen in behandeling worden genomen als de montagehandleiding van de fabrikant strikt zijn opgevolgd en de gebreken door de klant schriftelijk en volgens de geldende garantieprocedure aan Rebor B.V. zijn gemeld binnen zeven dagen na constatering.

6.4 Bij aanspraak op garantie dient de originele factuur te worden overgelegd en dient het defecte (onder)deel aan ons aangeboden te worden ter omruiling voor een nieuw (onder)deel.

6.5 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

6.6 Rebor BV  zal op eerste verzoek van afnemer voor zover mogelijk haar rechten jegens de producent aan afnemer overdragen.

6.7 Rebor BV  is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van haar eigen opzet of grove schuld. Indien Rebor BV aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de geleverde zaken zoals aangegeven op de factuur en nimmer voor gevolgschade en of andere claims.

6.8 Schade die voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Rebor B.V. te zijn gemeld. Een te late melding leidt tot verval van alle aansprakelijkheid zijdens Rebor B.V. ook indien de klant hierdoor in haar belangen wordt geschaad.

6.9 De klant vrijwaart Rebor B.V. voor alle aanspraken van derden die in relatie staan met en/of afnemer van de producten zijn van de klant.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Rebor BV behoudt het eigendom van de goederen tot betaling van al haar vorderingen is voldaan.

7.2 Afnemer is verplicht om de goederen met zorg te behandelen bij ontvangst; in het bijzonder is afnemer verplicht bij ontvangst de goederen op kwaliteit en kwantiteit te controleren en bij afwijkingen dit direct schriftelijk en volgens de geldende garantieprocedure te melden aan Rebor BV.

7.3 In geval van beslag/ executie door derden of (dreigend) faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, dient afnemer Rebor BV  hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, opdat Rebor BV  passende maatregelen kan nemen om haar belangen te beschermen.

8. Slotbepalingen, rechtskeuze en bevoegdheid

8.1 Niet toepasselijkheid, ongeldigheid, nietigheid of vernietiging van een bepaling uit de overeenkomst en deze Algemene Bepalingen laat de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8.2 Op alle geschillen tussen partijen die verband houden met overeenkomsten met Rebor BV, is het Nederlandse recht van toepassing. Zij behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Amsterdam.


Versie januari 2019

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaan Meer informatie over de cookiewetgeving